Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm nội dung sau:

1-Phần bản vẽ:

- Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian

- Bản vẽ quy hoạch sản xuất nông nghiệp

- Bản vẽ quy hoạch xây dựng

- Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (giao thông)

- Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)

- Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (cấp điện)

- Bản vẽ quy hoạch xây dựng khu trung tâm

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Đan Nhiễm

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Liễu Nội và thôn Liễu Ngoại

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Hoàng Xá và thôn Đỗ Hà

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Hoàng Xá và thôn Đỗ Hà

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu sản xuất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(tma)

Date published: 09.09.2015 | 09:33
Available in Ebook

Quy hoach xây dựng nông thôn mới xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thánh phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm nội dung sau:

1-Phần bản vẽ:

- Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian

- Bản vẽ quy hoạch sản xuất nông nghiệp

- Bản vẽ quy hoạch xây dựng

- Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (giao thông)

- Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)

- Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (cấp điện)

- Bản vẽ quy hoạch xây dựng khu trung tâm

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Đan Nhiễm

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Liễu Nội và thôn Liễu Ngoại

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Hoàng Xá và thôn Đỗ Hà

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Hoàng Xá và thôn Đỗ Hà

- Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu sản xuất

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]