Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn (giai đoạn II) -Phần 3: Dự toán + thuyết minh thi công
100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn (giai đoạn II) - Phần 2: Xây dựng
100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Bãi chôn lấp chất thải rắn Xuân Sơn ( giai đoạn II ) Phần 1: Công nghệ
100 EP
Tờ trình về việc Phê duyệt quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Mẫu quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Quy hoạch chi tiết Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại Khe Giang
300 EP
TCXDVN 261:2001 Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
TCXDVN 320:2004 Bãi chôn lấp chất thải nguy hại – Tiêu chuẩn thiết kế
0 EP
Thông tư số 13/2007/TT-BXD Hướng dẫn một số điều Nghị định 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn
0 EP
Thông tư số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD Hướng dẫn các quy định bảo vệ môi trường với việc chọn lựa bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]