Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu – 6 tổ bơm – công suất 1 tổ 4.000m3h – Phần 3:Dự toán
100 EP
Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu – 6 tổ bơm – công suất 1 tổ 4.000m3h – Phần 2: Bản vẽ
150 EP
Hồ sơ thiết kế trạm bơm tiêu - 6 tổ bơm - công suất 1 tổ 4.000m3h - Phần 1:Thuyết minh
50 EP
Dòng lũ bùn đá và cách phòng tránh
15 EP
TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
0 EP
TCVN 9144:2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu thiết kế âu tàu
0 EP
TCVN 8479:2010 Công trình đê, đập – yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại
0 EP
Các bảng tính toán thủy lực cống và mương thoát nước.
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]