Thông tư số 18/2016/TT-BXD về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
0 EP
Thông tư 04/2016/TT-BKHCN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.
0 EP
Đồ án tốt nghiệp Quản lý đô thị: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ
50 EP
TCVN 8302:2009 Quy hoach phát triển thủy lợi – quy định chủ yếu về thiết kế
0 EP
Thông tư 29/2014/TT- BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025
25 EP
Giáo trình Quản lý môi trường – Phan Như Thúc
15 EP
QCVN 04-05:2012/BNTPTNT – Công trình thuỷ lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế
0 EP
TCVN 9171:2012 Thuỷ tinh và cát để sản xuất thuỷ tinh – Quy định chung trong phân tích hoá học
15 EP
Thông tư số 11/2009/TT-BXD Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng
0 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]