Mục tiêu của đề tài: 

-          Tìm hiểu về xử lý song song, các thuật ngữ trong tính toán song song

-          Lập trình xử lý song song bằng ngôn ngữ C# trong môi trường Visual Studio

-          Tìm hiểu về các thuật toán phân tích dòng chảy

-          Cài đặt một thuật toán tính toán song song về phân tích dòng chảy trong địa hình

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan về thuật toán và tính toán song song

Chương 3: Dữ liệu và nội dung, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Các kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: pdf/90 trang

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 14:49
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt

Mục tiêu của đề tài: 

-          Tìm hiểu về xử lý song song, các thuật ngữ trong tính toán song song

-          Lập trình xử lý song song bằng ngôn ngữ C# trong môi trường Visual Studio

-          Tìm hiểu về các thuật toán phân tích dòng chảy

-          Cài đặt một thuật toán tính toán song song về phân tích dòng chảy trong địa hình

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan về thuật toán và tính toán song song

Chương 3: Dữ liệu và nội dung, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Các kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: pdf/90 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]