Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum
15 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trích xuất các thong số hình thái - thủy văn trên lưu vực sông Cả
15 EP
Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]