Báo cáo thực tập Trắc địa
15 EP
TCVN 9364:2012 Nhà cao tầng – Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
15 EP
TCVN 9400:2012 Nhà và công trình xây dựng dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9399:2012 Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
0 EP
TCVN 9363:2012 Khảo sát cho xây dựng – khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
15 EP
TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung
0 EP
QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao
15 EP
QCVN 04:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới toạ độ
15 EP
96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình 1/500 đến 1/5000
15 EP
TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]