Thông tư số 24/2016/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng
0 EP
Luật xây dựng số 50/2014/QH13
0 EP
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Luận án tiến sĩ: Quản lý bất động sản dưới tác động của Quy hoạch xây dựng
100 EP
Hồ sơ thiết kế Nhà quản lý vận hành và điều khiển lưới điện khu vực
200 EP
Tiêu đề	Nghị định 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng  Chủ đề	Tiêu chuẩn quy phạm-Hạ tầng kỹ thuật  Phần nội dung	1. Nghị định này quy định về các hoạt
0 EP
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội.
0 EP
Thông tư 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
100 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]